NỐI 6LY 2 ĐẦU GÀI

1,000 

Dùng để nối ống dẫn ra béc tưới

NỐI 6LY 2 ĐẦU GÀI

1,000